botany steward studies alpine vegetation

The botany steward using a magnifier to study alpine vegetation